Master i medie- och kommunikationsstudier: kultur, samarbetsmedier och kreativa industrier

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning


Mediefältet förändras ständigt och under det senaste decenniet har förändringarna varit snabba och ett nytt medielandskap har dykt upp. Dagens digitala medier kännetecknas av deltagande och samarbete; media samarbetar helt och hållet, både vad gäller produktion och konsumtion.

Masterprogrammet i medie- och kommunikationsstudier ger dig avancerad kunskap om digitala medier genom praktiska metoder i fältet. Du kommer att arbeta kreativt och på ett utforskande sätt med olika typer av media medan du lär dig att utvärdera dem ur ett kritiskt perspektiv. Programmet Media och Kommunikation erbjuder både 60 och 120 högskolepoäng. Sökande kan antingen välja ett eller två år.

Vad är samarbetsmedier?

Mediefältet förändras ständigt. Under det senaste decenniet har förändringarna varit snabba och ett nytt medielandskap har dykt upp - för alltid omformar inte bara konsumenterna utan också skaparna och distributörerna av media. Dagens digitala medier kännetecknas av deltagande och samarbete; media är helt samarbetsvilliga, både vad gäller produktion och konsumtion - och det är detta som menas med begreppet "samarbetsmedier."

Vad ska jag lära mig?

Masterprogrammet i medie- och kommunikationsstudier - kultur, samarbetsmedier och kulturindustrier - kommer att förse dig med avancerad kunskap om digitala medier. Programmet är inriktat på praktiska metoder för fältet. Du kommer att arbeta kreativt och på ett utforskande sätt med olika typer av media medan du lär dig att närma dig dem ur ett kritiskt perspektiv.

Under programmet kommer du att utveckla tre primära kompetensuppsättningar: förmågan att analysera och strategiskt närma sig media och dess påverkan på samhället; förmågan att arbeta med media och kommunikation både metodiskt och systematiskt; den kunskap som krävs för att producera medietekster, både individuellt och i samarbete. Jämfört med kandidatexamen har detta avancerade program ett tydligt fokus på utveckling av strategisk expertis, en färdighet som är avgörande för dem som tänker bedriva en professionell karriär inom media och kommunikation. Under utbildningen får du dessutom en djupgående kunskap om hur de kreativa branscherna fungerar.

Programmet utvecklas vid sidan av och genomförs i samarbete med Media Evolution, ett mediekluster med över 350 medlemsföretag baserade i Malmö. Detta underlättar en korsning mellan den akademiska och den professionella världen och låter dig som student utveckla färdigheter inom båda områdena under dina studier. Under hela programmet får du chansen att träffa ett antal internationella gästföreläsare från universitet över hela världen, vilket ytterligare bidrar till programmets globala relevans.

Det första och andra året

Det första året fokuserar på att undersöka viktiga teman i kommunikationsstudier. Kurserna ger dig också en djupare förståelse för dagens kreativa branscher och möjligheterna till samarbetsmedier. Året avslutas med skrivandet av en (ett år, 15 hp) examensarbete.

Under det andra året av programmet finns det möjlighet att göra en praktikbaserad kurs. Du kommer också att fördjupa dina kunskaper i aktivistiska, strategiska och entreprenöriella synsätt på media, och du kommer att förvärva färdigheter inom prototyper och visualisering. Programmet avslutas med skrivandet av en andra magisteruppsats (15 hp).

Den pedagogiska metoden

Programmet, som är webbaserat och heltid, gör utbildning tillgänglig för studenter globalt och erbjuder en unik blandning av distans- och campusbaserat lärande. Seminarierna är obligatoriska, och du kan antingen delta i Malmö eller online. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för internationella studenter att registrera sig i programmet utan att behöva flytta, vilket leder till en mångfaldig och interkulturell studentorganisation som ökar möjligheterna för studenter att bilda transnationella nätverk och dra nytta av internationella lärare.

Programmet är värd på en online-plattform genom vilken kommunikation mellan studenter och lärare sker och där studentprojekt laddas upp. Eftersom programmets huvudtema är samarbetsmedier lämnar detta pedagogiska tillvägagångssätt utrymme för experiment och studenter uppmuntras att använda samverkande medier under denna process.

Vad kan jag göra med min examen?

Efter examen har du de kvalifikationer som krävs för att arbeta inom media och kommunikation. Den kompetens och kunskap du utvecklar under dina studier är värdefulla för de snabbt växande kreativa branscherna. Företag, myndigheter och organisationer är andra möjliga arbetsgivare eftersom de blir alltmer beroende av kommunikation och media i sin verksamhet. Detta program är för dig som vill ta en aktiv roll i utvecklingen av mediefältet. Det ger också en grund för ytterligare forskarutbildning.

Ingångskrav

 1. Graden kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande i samhällsvetenskap, humaniora, konst eller designstudier.
 2. Allmän behörighet motsvarande engelska B i svenska gymnasiet.

Organisation

Programmet syftar till att främja studenternas vetenskapliga kunskaper och färdigheter i medie- och kommunikationsstudier. Programmet är etablerat i forskningsprofilen för nya medier, offentliga sfärer och uttrycksformer.

Programmet är utformat för att ge studenterna de nödvändiga färdigheterna för att utföra arbete inom media och kommunikation - hos företag, myndigheter och organisationer som specifikt har media och kommunikation som sitt verksamhetsområde, och hos företag, myndigheter och organisationer som är beroende av media och kommunikation för att bedriva sin verksamhet. Programmet ger också behörighet till ytterligare studier inom området.

Programmet omfattar 120 högskolepoäng. Det är webbaserat och undervisas på engelska. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 60 högskolepoäng i huvudfältet medie- och kommunikationsstudier.

Lärandemål

Efter avslutad program ska eleverna kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap och förståelse för media- och kommunikationsstudier, inklusive både en översikt över fältet och djupare kunskaper om specifika delar av fältet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa specialiserad metodisk kunskap inom media- och kommunikationsstudier.
Kompetens och färdigheter
 • visa förmågan att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, problem och situationer även med begränsad information.
 • visa förmågan att självständigt identifiera och formulera frågor och att planera och med lämpliga metoder utföra avancerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar.
 • visa förmågan, muntligt och skriftligt att tydligt rapportera och diskutera hans eller hennes slutsatser och kunskap och argument som de bygger på dialog med olika målgrupper.
 • visa de färdigheter som krävs för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete eller anställning i någon annan kvalificerad kapacitet.
Dom och tillvägagångssätt
 • visa förmågan hos media- och kommunikationsstudier att göra bedömningar i samband med relevanta disciplinära, sociala och etiska frågor och även visa medvetenhet om etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa insikt i forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används.
 • visa förmågan att identifiera det personliga behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för hans eller hennes löpande lärande.
Senast uppdaterad Nov 2020

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre